شکار فیشینگ

این سامانه، دامنه‌های مشکوک به فیشینگ سازمان‌های بزرگ را به صورت مداوم و رایگان به روز رسانی می‌کند و در اختیار شما قرار می‌دهد.
(اطلاعات نمایش داده شده مربوط به سه ماه اخیر می‌باشد.)

” تا مگر مرغ همایونی شکار ما شود                         پیش هر مرغی که باشد دانه می ریزیم ما “
«صائب تبریزی»