نقشه هوش تهدید

این سامانه، ماشین های (آدرس آی‌پی) آلوده را که سامانه هوش تهدید وریا (IDR) جمع آوری می‌کند بر روی نقشه نشان می‌دهد. این سامانه تنها برای اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار گرفته است.
(اطلاعات نمایش داده شده مربوط به یک ماه اخیر می‌باشد.)

“امروز باز شور شکاری ست در سرم                         بیمار من به خانه کشد انتظار من “
«اخوان ثالث»