گواهی ها و افتخارات

مجوز سازمان خدمات انفورماتیک
sindadsec,ir
مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
SindadSecAfta
مجوز افتا: راهبری مرکز عملیات امنیت
مجوز افتا: امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها