آخرین حملات

Royal Ransomware

Royal Ransomwhare sindadsec

عامل تهدیدی که پشت باج افزار Royal بود، اولین بار در ژانویه 2022 ظاهر شد و بازیگرانی که قبلا با بدافزارConti ،Trickbot  وRoy/Zeon مرتبط بودند را دوباره گرد هم آورد. آنها حملات خود را در آغاز سال 2023 تشدید کرده اند و بر روی شرکت های بزرگ برای دریافت باج های هنگفت تمرکز کرده است. Royal عمدتا سیستم هایی را که دارای سیستم عامل ویندوز بودند را مورد هدف قرار می دادند با این حال در فوریه 2023 گزارش هایی مبنی بر هدف قرار دادن سیستم عامل لینوکس و ماشین های مجازی نیز منتشر شد.

برای دستیابی به دسترسی اولیه به شبکه قربانی، این گروه از ترفندهای Call-Back Phishing استفاده می نماید به این صورت که زمانی که قربانی با تلفن موجود در ایمیل فیشینگ تماس می گیرد تا اشتراک مربوط به سرویس خود را لغو یا تمدید کند، توسط عامل تهدید متقاعد می شود تا نرم افزار دسترسی از راه دور را بر روی رایانه خود نصب کند و برای عامل تهدید دسترسی اولیه به شبکه قربانی را فراهم می کند. یکی دیگر از روش های دسترسی اولیه، استفاده ازGoogle Ads برای ارائه بدافزار است که کاربر با کلیک بر روی تبلیغات، شرایط را برای دانلودBatLoader که یک بدافزار است فراهم می نماید.

Royal از ابزار اسکن شبکه Netscan برای شناسایی شبکه و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود از شبکه قربانی استفاده می نماید. این ابزار به دلیل Lightweight بودن و همچنین مجموعه ای گسترده از قابلیت های اسکن شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. عامل تهدید همچنین از ابزار دسترسی از راه دور قانونی مانندAtera ،Splashtop Agent و Anydesk برای حفظ C2 در محیط قربانی استفاده می نمایند.

عامل تهدید قبل از نصب ابزارهای دسترسی از راه دور و غیرفعال کردن آنتی ویروس، از اطلاعات به دست آمده از PowerSploit  استفاده می کند تا از طریق RDP در سراسر شبکه حرکت کنند و برای شناسایی و استخراج اطلاعات مهم قربانی، عامل تهدید از ابزارهای SharpExfiltrate  و Megacmd.exe  استفاده می کند.

راه هایی برای کاهش این خطر پذیری

  1. آموزش کاربران برای کلیک نکردن روی لینک های مشکوک
  2. نظارت برفایروال ها برای مشاهده جهش های غیرعادی در داده هایی که از شبکه خارج می شوند.
  3. نظارت بر نرم افزارهای نصب شده برای ابزارهای دسترسی از راه دور

روش های تشخیص این حمله

در صورت استفاده از راهکار گسترده شناسایی و پاسخ نخجیرپان (XDR)، تحلیل فعالیت های مرتبط و هشدارهای زیر مشاهده می گردد:

  • مشاهده فعالیت مرتبط با Royal
  • مشاهده فعالیت مرتبط با BatLoader

این تهدید از تکنیک های زیر که در جدول مایتراتک موجود می باشد استفاده نموده است.

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد کلیه IOA و IOC های مرتبط با تشخیص این حمله را به سامانه های خود افزوده است.

Defense Evasion Discovery Lateral Movement Collection Command and Control Exfiltration Impact
Abuse Elevation Control Mechanism Account Discovery Exploitation of Remote Services Adversary-in-the-Middle Application Layer Protocol Automated Exfiltration Account Access Removal
Access Token Manipulation Application Window Discovery Internal Spearphishing Archive Collected Data Communication Through Removable Media Data Transfer Size Limits Data Destruction
BITS Jobs Browser Bookmark Discovery Lateral Tool Transfer Audio Capture Data Encoding Exfiltration Over Alternative Protocol Data Encrypted for Impact
Build Image on Host Cloud Infrastructure Discovery Remote Service Session Hijacking Automated Collection Data Obfuscation Exfiltration Over C2 Channel Data Manipulation
Debugger Evasion Cloud Service Dashboard Remote Services Browser Session Hijacking Dynamic Resolution Exfiltration Over Other Network Medium Defacement
Deobfuscate/Decode Files or Information Cloud Service Discovery Replication Through Removable Media Clipboard Data Encrypted Channel Exfiltration Over Physical Medium Disk Wipe
Deploy Container Cloud Storage Object Discovery Software Deployment Tools Data from Cloud Storage Fallback Channels Exfiltration Over Web Service Endpoint Denial of Service
Direct Volume Access Container and Resource Discovery Taint Shared Content Data from Configuration Repository Ingress Tool Transfer Scheduled Transfer Firmware Corruption
Domain Policy Modification Debugger Evasion Use Alternate Authentication Material Data from Information Repositories Multi-Stage Channels Transfer Data to Cloud Account Inhibit System Recovery
Execution Guardrails Domain Trust Discovery Data from Local System Non-Application Layer Protocol Network Denial of Service
Exploitation for Defense Evasion File and Directory Discovery Data from Network Shared Drive Non-Standard Port Resource Hijacking
File and Directory Permissions Modification Group Policy Discovery Data from Removable Media Protocol Tunneling Service Stop
Hide Artifacts Network Service Discovery Data Staged Proxy System Shutdown/Reboot
Hijack Execution Flow Network Share Discovery Email Collection Remote Access Software
Impair Defenses Network Sniffing Input Capture Traffic Signaling
Indicator Removal Password Policy Discovery Screen Capture Web Service
Indirect Command Execution Peripheral Device Discovery Video Capture
Masquerading Permission Groups Discovery
Modify Authentication Process Process Discovery
Modify Cloud Compute Infrastructure Query Registry
Modify Registry Remote System Discovery
Modify System Image Software Discovery
Network Boundary Bridging System Information Discovery
Obfuscated Files or Information System Location Discovery
Plist File Modification System Network Configuration Discovery
Pre-OS Boot System Network Connections Discovery
Process Injection System Owner/User Discovery
Reflective Code Loading System Service Discovery
Rogue Domain Controller System Time Discovery
Rootkit Virtualization/Sandbox Evasion
Subvert Trust Controls
System Binary Proxy Execution
System Script Proxy Execution
Template Injection
Traffic Signaling
Trusted Developer Utilities Proxy Execution
Unused/Unsupported Cloud Regions
Use Alternate Authentication Material
Valid Accounts
Virtualization/Sandbox Evasion
Weaken Encryption
XSL Script Processing

از آشنایی با شما خوشحالیم 👋

برای باخبر شدن از آخرین خبرهای دنیای امنیت، لطفا در خبرنامه سیندادسک عضو شوید